ИТХ-ын тогтоол
Нэр Хавсралт
1 Хайгууллатын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл цуцлуулах санал хүргүүлэх тухай ТАТАХ
2 Газар ашигласны төлбөр, хог хаягдлын хураамж авах тухай ТАТАХ
3 Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл батлах тухай ТАТАХ
4 Төлөөлөгчдийн урамшуулал, үйл ажиллагаа, тэдгээрийг чадавхижуулах зардал батлах тухай ТАТАХ
5 Шимэгтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай ТАТАХ
6 Ахуйн хэрэглээний усны төлбөр тогтоох тухай ТАТАХ
7 Сумын бэлчээрийн эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө батлах тухай ТАТАХ
8 Хоршоо хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн доод, дээд хэмжээ батлах тухай ТАТАХ
9 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөл байгуулах тухай
10 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хороо байгуулах тухай ТАТАХ
11 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай ТАТАХ
12 Орон нутгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг дэмжих Баян-Өндөр сангийн журам ТАТАХ
13 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хорооны ажиллах журам батлах тухай ТАТАХ
14 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хороод шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
15 Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөл байгуулах тухай ТАТАХ
16 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны дэг батлах тухай ТАТАХ